Adatkezelési tájékoztató

Alapvető információk

Alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni szolgáltatónknál zajló Önre vonatkozó adatkezelésről (azaz az Önre vonatkozó, az Ön egészségi állapotával összefüggő információk felvételéről, gyűjtéséről, tárolásáról, rendszerezéséről, lekérdezéséről, felhasználásáról, módosításáról, törléséről, továbbításáról, stb.). Az egyes tudnivalók az adott esetben Ön helyett vagy Önnel együtt jogszerűen tájékoztatható illetve nyilatkozni jogosult személyekre (pl. egyes hozzátartozók) is értelemszerűen vonatkozhatnak. Ezen tájékoztató megismerésével Ön ráutaló magatartásával – azzal, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat – kifejezetten elfogadja az abban foglaltakat, adatai szükség szerinti folyamatos kezeléséhez hozzájárul, de adott esetben írásbeli hozzájárulását is kérhetjük.

Az Önt ellátó, adatkezelőnek minősülő (egészségügyi) szolgáltatónk neve, címe, képviselőjének elérhetőségei:

 • Dr. Szabadkai Péter fogszakorvos
 • Cím: 9400 Sopron, Füredi sétány 9.
 • Telefonszám: +3699/340-414
 • Email: info@szabadkai.eu

Adatvédelmi tisztviselőnk neve és elérhetőségei:

 • Dr. Hanti Péter egészségügyi szakjogász
 • Inspekció 99 BT. 8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 7.
 • Telefonszám: +3630/5005395
 • Email: drhanti@inspekcio.hu

A kezelt adatok köre: az adatokat felvevő-rögzítő egészségügyi dolgozó által, az adott egészségügyi ellátáshoz-szolgáltatás igénybevételéhez szükségesnek tartott releváns, személyes adataival összekapcsolt észlelt-vizsgált-mért- származtatott egészségügyi adatok - bármely jogszerű forrásból származzanak is azok (ideértve olyan információt is mely más adatokból levonható következtetésből származik). Értelemszerűen ellátásához szükséges mértékben a korábban keletkezett, múltra vonatkozó adatokat is kezelünk.

Ha a betegellátó szakmailag indokoltnak tartja: kép-, videó-, illetve hangfelvételt is készíthet az Ön előzetes tájékoztatását követően a szükséges, személyiségi jogait nem sértő módon és mértékben; illetve ezen felvételeket Ön is rendelkezésre bocsáthatja (pl. saját testi elváltozásairól Ön által készített fényképek formájában). Az ellátás jellegéből adódóan szükségképpen másokra (szolgáltatónk és az Ön közötti viszonyon kívüli, ún. harmadik személyekre) vonatkozó információk, az Ön kezelése-ellátása érdekében is az indokoltan kezelt adatok közé tartozhatnak; ideértve azt is, ha Ön közöl másokról információkat (ezen adatok megfelelőségét az elvárható mértékben Ön biztosítja). Ez vonatkozik különleges adatokra is (mint amilyenek pl. az egészségügyi állapottal összefüggő információk is, melyeket szenzitív adatoknak is hívunk).

Személyes és személyazonosító adatai közül különösen: a név, nem, lakcím, születési idő és hely, születési név, anyja neve, tartózkodási hely, elérhetőségi adatok (pl. telefon, e-mail), családi állapot, TAJ szám kerülnek rögzítésre szükség szerint.

Egészségügyi adatai közül különösen: kórelőzmény, vizsgálatok ideje, eredménye; kórismék, kockázati tényezők; elvégzett beavatkozások-kezelések ideje és eredményei; gyógyszerérzékenység illetve más allergia, egyes alkalmassági vizsgálatok eredményei, a kapott tájékoztatás tartalma, egyéb az egészségi állapotot és ellátását relevánsan befolyásoló körülmény (mint pl. családi-szociális körülmények, fogyatékosság, sport- és szabadidős tevékenységek) kerülnek rögzítésre megfelelő ellátásához szükséges módon és mértékben. Természetesen egészségügyi adatain belül különösen szenzitív adatokat is szükség szerint felhasználunk (így pl. nőgyógyászati, húgy- ivarszervi, szexuális élettel összefüggő, lelki-pszichikai-pszichiátriai, kóros szenvedéllyel-függőséggel stb. összefüggő adatokat is). A dokumentáció részét képezi továbbá különösen minden vizsgálati lelet, konzílium adata, ápolási dokumentáció, szövettani lelet, képalkotó diagnosztika felvételei.

A jogszabály által előírt adatfelvételen túl szakmai szabályok által megszabott valamennyi szükséges, célszerű és indokolt adatkörre kiterjed az adatkezelés, melyet a betegellátó határoz meg: az ilyen, jogszabály által nem tiltott, betegjogot nem sértő adatkezelés (ideértve a szakmailag megalapozott ténymegállapítások dokumentációban való szerepeltetését) nem sértheti személyiségi jogait, sőt megfelelő ellátását szolgálják. Amennyiben egyéb módú adatrögzítést-felvételt nem alkalmazunk (pl. telefonbeszélgetést nem rögzítünk), az Önnel bármely elektronikus csatornán keresztül folytatott információcsere (pl. telefonbeszélgetés, e-mail forgalom) tartalma dokumentációjában feljegyzésre kerülhet (pl. a telefonon adott tájékoztatás- tanácsok lényege).

Az adatkezelés célja: Alapvetően a betegek, ellátásban részesülők - azaz az Ön - egészségügyi ellátása (ide kapcsolva az Önt vagy másokat érintő közegészségügyi-járványügyi célokat is); ehhez kapcsolódóan (beteg)jogainak érvényesítése. Az egészségügyi ellátás kapcsolódó minőségbiztosítása, betegutak elemzése szintén jogszerű adatkezelési cél lehet.Minden egyéb, előbbiekkel össze nem függő, nem kötelező jellegű és nem anonim esetleges adatkezelés esetén annak céljáról külön tájékoztatást adunk és külön (szükség szerint írásbeli) beleegyezését kérjük hozzá.

Az adatkezelés alapja:

a) Alapvetően az Ön önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük adatait, amit szolgáltatásunk önkéntes igénybevételekor ráutaló magatartásával (pusztán azzal, hogy elénk tárja adatait) megadottnak kell tekinteni (1997. évi XLVII. törvény 12. §). Adatszolgáltatásának egészben vagy részben történő megtagadása-visszautasítása egészben vagy részben lehetetlenné teheti megfelelő egészségügyi ellátását.

b) Előfordulhat, hogy törvény kötelezően előírja az adatok Ön általi közlését, felvételét-tárolását-továbbítását – ilyen esetek lehetnek különösen: ba) Munkabalestek, bizonyos foglalkozási megbetegedések illetve fertőző betegségek (és azok gyanújának) hatósági bejelentése, bizonyos szűrővizsgálatok eredményeinek hatósági közlése, egyes alkalmassági vizsgálatokhoz szükséges adatkezelés, heveny mérgezések bejelentése, arra jogosult hatósági megkeresések teljesítése; a magzat illetve gyermek kezelésének érdeke (1997. évi XLVII. törvény 13. §, 15/A. §).Bizonyos, jellemzően szexuális úton terjedő betegségek esetében anonim a hatósági adatszolgáltatás, azonban kontakt személyeinek megnevezését (akitől Ön elkaphatta illetve akinek átadhatta) is kérhetjük; kiemelést érdemel a tuberkulózis (TBC) is, aminek előfordulásakor pedig az illetékes tüdőgondozó szolgáltatóhoz juttatunk el adatokat [18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 21. §].

bb) Kötelező még az adatkezelés különösen amennyiben Ön nem teljesen cselekvőképes és magát az egészségügyi ellátást sem utasíthatja vissza szükségképpen a hozzá tartozó adatkezelést sem [1997. évi CLIV. tv. 20. § (1)].

bc) Ugyanilyen okból ha (közvetlen) életveszélyben van [1997. évi CLIV. tv. 17. § (2) b)]; ha állapota/ellátatlansága másokat veszélyeztet [1997. évi CLIV. tv. 17. § (2) a)]; illetve ha sürgősségi vagy kötelező pszichiátriai gyógykezelésre szorul [1997. évi CLIV. tv. 199-200.§].

Az is előfordulhat, hogy kezdetben kötelező az adatkezelés majd önkéntessé válik illetve fordítva – jogosultságai értelemszerűen ehhez igazodnak.

c) Érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés:

ca) Kivételesen az Ön létfontosságú érdekeinek védelmében– különösen sürgősség illetve veszélyeztető állapot esetén - történő, vagy közérdekű feladataink végrehajtása érdekén, illetve szolgáltatónk vagy más személyek elsőbbséget élvező jogos érdekén alapuló adatkezelés is előfordulhat (2011. évi CXII. törvény 6. §).

cb) Ha az Ön hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna szintén előfordulhat adatkezelés (kötelezettségeink teljesítése, illetve szolgáltatónk vagy más személy elsőbbséget élvező jogos érdekében). Ha Ön cselekvőképtelen vagy egyéb okból nem képes az adatkezeléshez megfelelő formában hozzájárulni (és más jogosult személy sem képes azt pótolni): saját vagy mások létfontosságú érdekeinek védelme miatt, illetve élet-testi épség vagy vagyonvédelmi okból (vagy ilyen szükséghelyzet megelőzése érdekében) a szükséges mértékben szintén kezelhetjük adatait. (2011. évi CXII. törvény 6. §).

cc) Adatkezelési hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők adatai szolgáltatónk kötelezettségeinek teljesítése, jogos érdekeinek érvényesítése miatt. (2011. évi CXII. törvény 6. §).

d) Végül a köztünk létrejött (pl. ellátási-kezelési) szerződés teljesítése is lehet adatai kezelésének jogalapja (ez jellemzően az előbbi hárommal átfedést mutathat).

Az adatok forrása lehet: Ön, Önről jogszerűen információt szolgáltató más személyek – ideértve más betegellátókat-egészségügyi szolgáltatókat is -, korábbi egészségügyi ellátására vonatkozó dokumentumok, Önre vonatkozó információt tároló elkülönült rendszerek.

Az adatok megismerésére, egymás között továbbításra jogosult, ám időkorlát nélkül titoktartásra kötelezettek köre: az Ön kezelésében résztvevő, abban közreműködő egészségügyi szolgáltatók és az általuk bármely jogviszonyban foglalkoztatott egészségügyi és egészségügyben dolgozók (betegellátó kezelőorvosok, ellátásban résztvevő szakdolgozók, ellátásával kapcsolatban tevékenységet végző más személyek, szolgáltatónk által foglalkoztatott illetve közreműködő személyek és szolgáltatók, stb.) – akik mint adatait kezelők nevét, beosztását és szakképesítését, egyéb nyilvános adatait, valamint szolgáltatónkhoz fűződő jogviszonyát természetesen megismerheti. Ellátásával össze nem függő adathoz legfeljebb annyiban, olyan módon és ideig férhetnek hozzá, mely annak megállapítását lehetővé teszi, hogy az információnak van-e köze aktuális ellátásához. Amennyiben az egészségügyi dolgozót más helyettesíti és tőle igénybe veszi az ellátást, ő is hasonló jogosultságokkal rendelkező jogszerű adatkezelőnek minősül.

Az adatkezelés módja: papíralapú és elektronikus (a minőségbiztosítási rendszer szabályaira is figyelemmel). Jogszabály különböző alakban írja elő számos esetben az Ön egyes nyilatkozatainak beszerzését (egyszerű írásbeliség amikor aláírását is kérhetjük, két tanú igénybevételével történő nyilatkozat, közjegyzői okirat), melyek a nyilvántartás részévé válnak. Két tanú igénybevételének szükségessége esetén a tanúk az Ön nyilatkozatának tartalmát nem ismerhetik meg, csak azt tanúsítják, hogy Ön az iratot előttük írta alá vagy utóbb azt magáénak ismerte el.

Az adatkezelés helye: Jellemzően szolgáltatónk székhelyén és telephelyein (cím: 9400 Sopron, Füredi sétány 9.) lévő elektronikus adathordozókon, kartotékrendszerben történik.

Az adatkezelés időtartama: Nálunk tárolt egészségügyi dokumentációját az adott adat felvételét követő 30 évig, zárójelentéseit 50 évig, 2012. január 1- ét követően készült képalkotó diagnosztikai felvételeit (pl. röntgen) 10 évig őrizzük meg, ezen dátumnál régebbieket pedig 30 évig (rendre ugyanez érvényes ezen tájékoztató megismerésére vonatkozó nyilatkozatára és adatkezelési nyilvántartásunkra is azzal, hogy megőrzésükre a leghosszabb időtartamú adatkezelést kell alapul venni). A megőrzési idő leteltét követően főszabályként megsemmisítjük a dokumentációt.

Szolgáltatónk jogutóddal történő megszűnése esetén adatkezelőnek a jogutód szolgáltató minősül. Jogutód nélküli megszűnésünkkor az illetékes állami szervnek adjuk át adatait; ha pedig feladatainkat más szolgáltató veszi át az utolsó 10 évben keletkezett adatokat ennek a szolgálatnak. Ezen kívül az Ön írásbeli engedélyével adhatunk át más szolgáltatónak adatokat.

Az Ön jogosultságai

1. Hozzáférés-tájékoztatás-betekintés-másolat

Adataihoz hozzáférhet: előbbi adatkezelésre vonatkozó alapvető információkon túl (melyet e tájékoztató megtekintésével tehát automatikusan bármikor megismerhet), az Önre személy szerint vonatkozó általunk nyilvántartott konkrét adatokat illetően is tájékoztatáshoz van joga. Egészségügyi adataival Ön, az ezt tároló adatbázissal pedig szolgáltatónk rendelkezik. Szóbeli tájékoztatást kap, nyilvántartásunkba előzetes egyeztetést követően betekinthet, arról írásbeli másolatot kérhet. Törekszünk a legpontosabb és jó minőségű adatkezelésre, ám szükség esetén adatai helyesbítését kérheti.

2. Korlátozás

Az Önre vonatkozó adatkezelés korlátozását(adatzárolás)– hogy csak bizonyos műveleteket végezhessünk adatain - is kérheti. Ebben az esetben a korlátozás alatt adatait alapvetően csak tároljuk, s a korlátozás feloldásáról tájékoztatjuk. (Ha korábban bizonyos adatait jogszerűen máshová – pl. az Önt szintén kezelő más egészségügyi szolgáltatóknak - továbbítottuk, a szükséges korlátozásról értesítjük ezeket az adatkezelőket is, ám az ottani szükséges illetve lehetséges korlátozásokról nekik szükséges gondoskodniuk.)

Egészségügyi adataira vonatkozóan csak bizonyos feltételekkel kérheti egészségügyi adataira vonatkozóan (ha pl. tiltakozik az adatkezelés ellen vagy adatai törlését kérte, illetve vita van a jogszerű adatkezelést érintően): az adatok felvételét végző egészségügyi dolgozó jogosultsága eldönteni, hogy milyen adatok kezelésére van szükség az Ön megfelelő egészségügyi ellátásához.

3. Hozzájárulás visszavonása

Jogosult adatkezeléshez adott korábbi hozzájárulását visszavonni azzal, hogy ez a korábbi adatkezelési műveletekre vonatkozó hozzájárulását, a korábbi adatkezelés szabályszerűségét nem érinti.

Az egészségügyi adatkezeléshez való korábban megadott hozzájárulását akkor vonhatja vissza, ha nem vesz igénybe szolgáltatónknál a továbbiakban (önkéntes) ellátásokat (ugyanis adatszolgáltatásának elmaradása lehetetlenné teheti az egészségügyi ellátását). A korábbi ellátásokra vonatkozó adatkezelési hozzájárulás érvényességét ez a lépése nem érinti (korábbi adatainak kezelését alapvetően csak a törvény által előírt idő leteltét követően hagyhatjuk abba).

4. Törlés

Kérheti adatai teljes és végleges megsemmisítését is. (Ha korábban bizonyos adatait jogszerűen máshová továbbítottuk, a szükséges adattörlésekről értesítjük ezeket az adatkezelőket is, ám az ottani szükséges illetve lehetséges adattörlésekről nekik kell gondoskodni.)

Adatai törlését egészségügyi adataival kapcsolatban csak korlátozottan kérheti: Alapvetően akkor, ha a törvényben előírt kötelező nyilvántartási idő már letelt. Az adattörlést úgy kell elvégeznünk az egészségügyi dokumentációban, hogy az eredeti adat megállapítható legyen speciális törvényi előírás alapján.

5. Tiltakozás

Tiltakozhat az Önre vonatkozó adatok véleménye szerinti jogosulatlan kezelése miatt szolgáltatónknál.

Egészségügyi ellátásával összefüggésben kérjük, vegye figyelembe, hogy adatkezelési kötelezettségünket széleskörű és szigorú jogszabályok írják elő – tiltakozása önkéntesen igénybe vett ellátásoknál lehetséges és az további ellátásának gátját képezheti. Az adatkezelés, a dokumentáció vezetésének módját jogszabályi keretek között a szolgáltató határozza meg.

8. Jogorvoslat

Fenti kéréseit, ha arra jogszerű lehetőség van, egy hónapon belül teljesítjük, mely indokolt esetben további két hónappal meghosszabbítható lehet. Ennek elmaradása, illetve fenti jogai esetleges sérelme miatt jogorvoslatot is igénybe vehet: Jelezheti panaszát szolgáltatónknál a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 06 1 391 1400).

1. Titoktartás, bizalmas adatkezelés

Nálunk keletkezett, hozzánk bármilyen módon eljutott adataira titoktartási kötelezettségünk áll fenn, azokat integráltan és bizalmasan kezeljük – a titoktartás alól csak az Ön illetve Ön helyett jogszerűen nyilatkozni jogosult (írásbeli) rendelkezése, illetve jogszabály előírása oldhat fel. Ilyen, a titoktartást megszüntető előírás lehet különösen: bizonyos foglalkozási megbetegedések illetve fertőző betegségek (gyanújának) hatósági bejelentése, bizonyos kötelező szűrővizsgálatok eredményeinek hatósági közlése, heveny mérgezések bejelentése, arra jogosult hatósági megkeresések teljesítése; a magzat illetve gyermek ellátásának érdeke.

2. Közérdekű adatok megismerhetősége

Szolgáltatónk érvényes és hatályos felelősség-biztosítási szerződéssel, valamint határozott idejű működési engedéllyel rendelkezik.

Betegjogi képviselő neve és elérhetősége: Farkas M. Mariann (9400 Sopron, Győri út 15. Soproni Gyógyközpont; Tel: +3620/4899617, farkas.mariann@obdk.hu)

Felügyeleti szerv: Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

Egészségügyi közvetítői eljárásban illetékes szerv: Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (1095 Budapest, Mester u. 30-32., tel.: 06 1 614 7739, e-mail: titkarsag@miszk.hu).

Az Ön kötelezettségei

Az egészségügyi ellátás igénybevételéhez szükséges személyes adatait hitelt érdemlő módon szükséges igazolnia.

Önnek jogszabály alapján – az Öntől elvárható módon és mértékben, azonban valósághűen - tájékoztatnia szükséges minket mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a terápia-beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, rizikótényezőről, ellátását befolyásoló egyéb releváns körülményről. Ugyancsak tájékoztatnia kell minket – saját kórállapotával összefüggésben – mindarról, ami mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és adott foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról. Bizonyos fertőző betegségek esetén szükséges megneveznie azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett.

Adattovábbítások

Két vagy több Önt kezelő, ellátásban-egészségügyi szolgáltatásban részesítő, abban közreműködő egészségügyi szolgáltató (betegellátó) papíralapon vagy elektronikus csatornán keresztül (pl. beutaló, konzíliumkérő, a bármely formában és módon visszaérkező leletek útján; telefonon, e-mail-en, más elektronikus adatátvitellel) az ellátásához szükséges, azzal összefüggő, szakmailag kapcsolatba hozható információkat közvetlenül és kölcsönösen továbbíthatják egymás között (az ellátás eredményeit, a leleteket az azt kérő betegellátó-kezelőorvos természetszerűen megismerheti). Ezt az adatáramlást Ön írásban megtilthat (ekkor ellátása ellehetetlenülhet). Ellátásával össze nem függő adathoz legfeljebb annyiban, olyan módon és ideig férhetnek hozzá, mely annak megállapítását lehetővé teszi, hogy az információnak van-e köze aktuális ellátásához. Az Ön számára kiállított recept-megrendelőlap-munkalap alapján a gyógyszertár, gyógyászati segédeszköz készítő-javító-forgalmazó, gyógyászati ellátást (pl. gyógyfürdő-szolgáltatást) nyújtó, fogtechnikai szolgáltató, stb. és az ott jogszerűen foglalkoztatott, szintén titoktartásra kötelezett egészségügyi és egészségügyben dolgozók is értelemszerűen kezelhetik adatait. Az egymástól elkülönült egészségügyi szolgáltatók külön adatkezelőnek számítanak, saját adatkezelési szabályzattal – egymás adatkezeléséért főszabályként nem tartoznak felelősséggel; saját adatkezelési rendjükről az egyes szolgáltatóknak külön kell Önt tájékoztatnia.

Az orvosi vényeken, beutalókon, rendelvényeken, utalványokon, stb. jogszabály által előírt illetve lehetővé tett, és szakmailag szükséges adatokat rögzítünk szintén ellátása érdekében – bármely szükséges adat feltüntethető mely betegjogot nem sért.

Az Ön ellátásában részt nem vevő ellátók között csak akkor lehetséges kivételesen és a szükséges módon és mértékben adatáram, ha az az Ön ellátásához mégis szükséges.

1. Számos esetben törvény írja elő a kötelező adatátadást. Így különösen:

 • a.) Munkabalesetek, bizonyos foglalkozási megbetegedések, ártalmak hatósági bejelentése.
 • b.) Fertőző betegségek (gyanújának) hatósági bejelentése. (Bizonyos esetekben HIV szűrésnek köteles magát alávetni, pozitív eredmény esetében az illetékes egészségügyi hatóság kérésére át kell adjuk adatait; míg nem kötelező, anonim szűrővizsgálat során ebben az esetben sem.) Nemzetközi jelentőségű fertőző betegségnél az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO) is kötelező Önről adatot szolgáltatni, mely Európán kívüli adattovábbításhoz is vezethet. Egyes kötelező védőoltásokat az Ön adataival igénylünk az illetékes hatóságtól, illetve felhasználásukat jelentjük.
 • c.) Bizonyos kötelező szűrővizsgálatok eredményeinek hatósági közlése, heveny mérgezések illetékes szervnek történő bejelentése esetében.
 • d.) Jogszabály alapján kötelező személyazonosító adataival összekapcsoltan adatait továbbítanunk a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásába, a Nemzeti Rákregiszterbe, Nemzeti Szívinfarktus Regiszterbe, amennyiben ezekhez kapcsolódó megbetegedése áll fenn.
 • e.) Hozzátartozók közötti erőszak illetve annak veszélye esetén kötelező jelzéssel élnünk a gyámhivatal felé (kiskorú esetében a szülő egyetértése sem szükséges).
 • f.) Kiskorú veszélyeztetett állapota miatt/ennek megelőzése érdekében jelzési kötelezettségünk áll fenn a gyermekjóléti szolgálat/gyámhatóság felé (a szülő egyetértése sem szükséges).
 • g.) Ha a kiskorú sérülése/betegsége vélhetően elhanyagolás/bántalmazás következménye (akkor is ha nem minősül súlyosnak): kötelező a gyermekjóléti szolgálatot értesítenünk (a szülő egyetértése sem szükséges).
 • h.) Súlyos (8 napon túl gyógyuló) sérüléseknél ha az vélhetően bűncselekménnyel függ össze: kötelező a rendőrséget értesítenünk (kiskorú esetében a szülő egyetértése sem szükséges).
 • i.) Szociális veszélyeztetettség-krízishelyzet esetén: jelzést kell adnunk a családsegítést nyújtó szolgáltatónak.

2. Az alábbi fontosabb szervek illetve személyek főszabálykénti írásbeli megkeresésére, jogszerű célból a kívánt adatok körének megnevezésével továbbítanunk kell a szükséges adatait:

 • a) Ügyészség, bíróság, igazságügyi szakértő.
 • b) Büntetőeljárásban a nyomozó hatóság (bizonyos feltételekkel jogosult); szabálysértési hatóság; közigazgatási hatóság.
 • c) Nemzetbiztonsági szolgálat, terrorelhárítási szolgálat.
 • d) Bizonyos szociális/társadalombiztosítási ellátások-támogatások illetve kedvezmények megállapításához az orvosszakértői szerv megkeresheti kezelőorvosát (ott alapvetően 5 évig kezelik adatait).
 • e) Etikai eljárás érdekében az illetékes szakmai kamarai szerv. Jogszabály által előírt statisztikai célra főszabályként anonim módon szolgáltatunk adatot.

Ezen felül általában csak megfelelő hozzájárulásával továbbíthatunk adatokat Önről személyes adataival összekapcsoltan.